top of page

Duy Tuệ Thị Nghiệp

Kinh Di Giáo đức Phật dạy: "Này Tỳ-kheo các ông, có trí tuệ sẽ không tham trước việc thế gian. Ai thường quán sát mình, không đánh mất trí tuệ, người đó sẽ giải thoát trong giáo Pháp của ta. Nếu không có trí tuệ không phải là đạo nhân, cũng không phải bạch y, không biết gọi là gì! Trí tuệ là thuyền chắc giúp vượt biển sinh tử, trí tuệ là đèn lớn phá tan tối vô minh, trí tuệ là thuốc thần trị lành mọi bệnh khổ, trí tuệ là búa bén đốn ngã cây phiền não. Cho nên các ông phải tu tuệ qua lắng nghe, tư duy và thực hành, để trí tuệ tăng trưởng, có được lợi ích lớn trên con đường giải thoát. Người trí tuệ tuy không có thần thông thiên nhãn nhưng vẫn là người có cái thấy thực sáng suốt. Đây gọi là trí tuệ." (Sakya Minh-Quang dịch xem Nghi Thức Huân Tu Hằng Ngày Của Người Xuất Gia)

Kính mời đại chúng lắng nghe bài pháp Duy Tuệ Thị Nghiệp do thầy Sakya Minh Quang thuyết giảng tại chùa Từ Bi - Kansas City, MO ngày 12 tháng 11, 2017

bottom of page