top of page

Trở Về Mái Nhà Xưa

Bài pháp Trở Về Mái Nhà Xưa do thầy Sakya Minh Quang thuyết giảng tại chùa Tịnh Luật ngày 1 tháng 3, 2015

bottom of page