top of page

Hòa Hợp và Đồng Tu

Bài pháp Hòa Hợp và Đồng Tu do thầy Sakya Minh Quang thuyết giảng tại chùa Bát Nhã - Bauxite, Arkansas, July 2017

bottom of page