top of page

Chánh Kiến & Thiện Tri Thức

Bài pháp Chánh Kiến & Thiện Tri Thức do thầy Sakya Minh Quang thuyết giảng tại chùa Viên Quang - Ohio ngày 24 tháng 12, 2017

bottom of page