top of page

Sám Nguyện Dược Sư

Kính mời đại chúng lắng nghe bài pháp "Sám Nguyện Dược Sư" do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Phật Học Viện Quốc Tế - Cali March 4, 2018.

Kệ Sám Nguyện Dược Sư 

bottom of page