top of page

An Bần Thủ Đạo

Kính mời đại chúng cùng lắng nghe bài pháp An Bần Thủ Đạo do TT Viện chủ Sakya Minh Quang thuyết giảng tại chùa Từ Bi, Kansas city, Missouri, 11/11/2017.
Kinh Bát Đại Nhân Giác:
Đệ tam giác tri: Tâm vô yểm túc, duy đắc đa cầu, tăng trưởng tội ác. Bồ-tát bất nhĩ, thường niệm tri túc, an bần thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp (第三覺知。心無厭足。唯得多求。增長罪惡。菩薩不爾。常念知足。安貧守道。唯慧是業). 
Dịch nghĩa:
   Điều thứ ba biết tâm giong ruỗi
   Luôn tìm cầu đeo đuổi không nhàm
   Không sao thỏa được lòng tham
   Tội kia theo đó càng làm càng sâu
      ***
   Bậc Bồ-tát vô cầu biết đủ
   Vui phận nghèo quy củ tu hành
   Trau giồi tuệ nghiệp lợi sanh
   Vung gươm trí tuệ, dứt mành vô minh
!
       Sakya Minh-Quang dịch

bottom of page