top of page

Phổ Đà Sơn và Bi Trí Quán Thế Âm

Bài pháp Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 2 do thầy Sakya Minh Quang thuyết giảng tại chùa Ưu Đàm, Las Vegas, 2017

bottom of page