top of page

Vô Thường và Giải Thoát Đạo

Bài pháp Vô Thường và Giải Thoát Đạo do thầy Sakya Minh Quang và Thích Minh Hạnh thuyết giảng tại Khóa Tu Bắc Mỹ Lần Thứ 7 tại Chicago, 20-23 July, 2017

bottom of page