top of page

Quán Niệm Về Tuổi Già

Kính mời đại chúng cùng lắng nghe bài pháp Quán Niệm Về Tuổi Già do TT Viện chủ Sakya Minh Quang thuyết giảng tại Tu Viện Thiện Tường, Dec. 9, 2017
 

bottom of page