Quý Tiếc Duyên Lành

Kính mời đại chúng cùng lắng nghe bài pháp Quý Tiếc Duyên Lành do TT Viện chủ Sakya Minh Quang thuyết giảng tại Tu Viện Thiện Tường, Nov. 18, 2017.