top of page

Trước Gió Bão Cuộc Đời


Kính mời đại chúng lắng nghe bài pháp Trước Gió Bão Cuộc Đời do TT. Sakya Minh-Quang giảng tại Đạo Tràng Osaka Yao - Japan 6/2012

bottom of page