top of page

Nghiệp & Cận Tử Nghiệp

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp "Nghiệp và Cận Tử Nghiệp" do Thầy Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Tu Viện Quan Âm May 12, 2007.

bottom of page