top of page

Sinh Lão Bệnh Tử 3 - Quán Niệm Về Bệnh

Bệnh
Bệnh tật đeo theo để khổ đời
Anh hùng vì bệnh phải mòn hơi
Bệnh xui quân tử không tròn chí
Bệnh khiến nam nhi phải lỡ thời
Bện chuyển trần gian thành địa ngục
Bệnh mờ non nước áng mây trời
Nếu biết giữ tâm mình không bệnh
Tử sinh nhìn lại chỉ trò chơi!

Kính mời đại chúng lắng nghe bài pháp thứ ba "Bệnh khổ" trong Chủ Đề: Sinh, Già, Bệnh, Chết do TT. Sakya Minh-Quang giảng tại Thiền Viện Chân Không Hawaii trong khóa tu Tết Dương Lịch 2018.

bottom of page