top of page

Cùng Tử Về Nhà

    Kính mời đại chúng nghe bài giảng Cùng Tử Về Nhà  -- TT Viện Chủ Sakya Minh Quang giảng tại Thiền Viện Chân Không, Hawaii, tết Dương Lịch 2018

bottom of page