top of page

Bố Thí Ma La Mật

Bài pháp Bố Thí Ma La Mật do thầy Sakya Minh Quang thuyết giảng tại chùa Quang Minh, Chicago - Sept 2nd, 2017

bottom of page