top of page
Yếu Nghĩa Kinh Pháp Hoa: Tựa Kinh Pháp Hoa

   

     Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Yếu Nghĩa Kinh Pháp Hoa_ Tựa Kinh Pháp Hoa do Thầy Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Đạo Tràng Phổ Hiền - San Jose, CA ngày 29 tháng 4, 2018.

bottom of page