top of page

Trang Nhà  <  Tin Tức

                                    Tu Viện Thiện Tường
                             1512 N. McKinley Ave. Champaign, IL 61821
                 Email: tuvienthientuong@gmail.com;  Facebook: Tu Viện Thiện Tường

                                                             

                           Thư Mời 

                    Lễ Vía Bồ-tát Quán Thế Âm
           

 

   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

   Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát

   Kính thưa quý Phật tử và đồng hương xa gần,

   Bồ-tát Quán Thế Âm là Mẹ hiền của tất cả chúng sinh. Với tâm đại từ bi bình đẳng, từ vô lượng kiếp đến nay Ngài đã không ngừng vào sinh ra tử tùy duyên thuyết pháp độ sinh. Giữa biển khổ ba đào, Ngài là chiếc thuyền lớn, đưa người đến bờ an lạc; trong đường hiểm tối tăm, Ngài là sao Bắc Đẩu chỉ người đến chốn bình yên. Chỉ cần chúng ta biết lắng nghe và tin nhận, Ngài đều không bỏ một ai:

              Ba mươi hai tường hiện Ta-bà

              Giáo hóa muôn loài kiếp Hằng sa

              Ngàn chổ nguyện cầu ngàn chổ ứng

             Thuyền từ biển khổ độ người ra!

                      (Kệ Tán Dương Bồ-tát Quán Âm)

   Lễ Vía đức Bồ-tát Quán Thế Âm năm nay gồm có: Lễ Hoa Đăng Quán Âm sẽ được tổ chức tại Tu Viện Thiện Tường vào lúc 7:30 pm Thứ Bảy ngày 14 tháng 4, 2018 và Lễ Vía Bồ-tát Quan Âm vào lúc:10 am Chủ Nhật, ngày 15 tháng 4, 2018, cùng với sự chứng minh chủ trì của TT. Viện Tu Viện Thiện Tường.

   Kính mời quý Phật tử và đồng hương cùng về chùa tu học tham dự Lễ Vía đức Quán Thế Âm. Phật tử nào có gởi linh hay gởi tro cốt người thân của mình tại chùa, xin cùng về chùa để làm lễ cầu siêu chung thân nhân của mình. Các Phật tử khác có thể ghi tên tên cầu siêu và cầu an cho cha mẹ quá vãng, cha mẹ hiện tiền, cùng Cửu Huyền Thất Tổ để thể hiện tinh thần nhớ ơn và đền ơn nhân ngày Đại Lễ. Danh sách cầu an cầu siêu có thể gởi về chùa trước hay ghi tại bàn thư ký trong ngày lễ.

           Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát.
             TM Tu Viện Thiện Tường

                 Viện Chủ: Sakya Minh-Quang

                 Trân trọng kính mời

  Ghi chú: check cúng dường chùa, xin ghi người nhận: Thien Tuong Temple và gởi về địa chỉ trên.

bottom of page