top of page
Vía Quan Âm April 2018

Kính mời đại chúng lắng nghe bài pháp Vía Quan Âm April 2018 do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Tu Viện Thiện Tường trong ngày Vía Quan Âm 4, 2018

bottom of page