top of page
Hoằng Pháp & Báo Ân

Kính mời đại chúng lắng nghe bài pháp Hoằng Pháp & Báo Ân do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng trong Khóa Tu Một Ngày An Lạc lần thứ II tại chùa Võ Linh - Nhà Bè, VN ngày 24/3/2018.

bottom of page