top of page
Bồ-Tát Là Gì

Kính mời đại chúng lắng nghe bài pháp: Bồ-Tát Là Gì? do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng ngày 8 tháng 4, 2018 tại chùa Từ Bi Kansas City, MO.

     Bồ-tát: vầng trăng mát
     Dạo giữa trời chân không
     Sáng soi khắp ba cõi
     Tâm tịnh: bóng trăng lồng. 

         (Kinh Hoa Nghiêm - Sakya Minh-Quang)

bottom of page