top of page
Audio Book: Chân Dung Người Phật Tử

    Thuở xưa, sau khi nghe đức Phật giảng dạy đạo lý, nhiều người đã xúc động thốt lên "Thưa đấng Thiện Thệ, con đã biết, con đã hiểu. Cù Đàm giống như người có mắt sáng lật ngửa lên những gì bị úp, mở ra những gì bị che đậy, chỉ đường cho người lạc lối, thắp sáng trong bóng đêm, khiến người có mắt được thấy sắc."
Cho nên học Phật không phải là mê tín, tà tín hay cuồng tín. Tin Phật mà không hiểu đạo Phật, nhều khi trở thành hủy báng đức Phật! Niềm tin của người Phật tử phải đặt trên sự hiểu biết cơ bản và nhận thức đúng đắn về Phật giáo. Những gì đức Phật dạy hết sức rõ ràng, có khả năng thuyết phục mọi người vì phù hợp với lý trí và lương tri của nhân loại. 
        (Chân Dung Người Phật Tử - Sakya Minh-Quang)

    Để hiểu rõ hơn về Tam quy Ngũ giới, về cuộc sống của người Phật tử trong xã hội hiện nay phải làm như thế nào. Cũng như là người con Phật phải theo đúng Chánh Pháp.

     Kính mời đại chúng lắng nghe audio book: Chân Dung Người Phật Tử do TT. Sakya Minh-Quang thuyết biên soạn năm 2000.

bottom of page