top of page
Công Đức Pháp Thí

   

     Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Công Đức Pháp Thí do Thầy Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Saigon Kitchen ngày 1 tháng 5, 2018 

bottom of page