top of page

Giải Thoát Đạo

Bài pháp Giải Thoát Đạo do thầy Sakya Minh Quang thuyết giảng tại chùa Phổ Đà Sơn - Ottawa, Canada - July, 2017

bottom of page