top of page

Update hình ảnh xây dựng Tu Viện Thiện Tường
Cám ơn quý Phật tử đã về chùa công quả lo việc xây dựng, quét dọn.

bottom of page