Update hình ảnh xây dựng Tu Viện Thiện Tường
Cám ơn quý Phật tử đã về chùa công quả lo việc xây dựng, quét dọn.