top of page

Hữu Phước Bất Hưởng Tận

Người xưa bảo: "Hữu phước bất hưởng tận, hưởng tân sinh bần cùng." Vậy thế nào là phước theo quan điểm Phật Pháp? Chúng ta cần phải ý thức được rằng mình đang có phước để biết quý tiếc phước báo và tiếp tục tu tạo phước lành ở tương lai với niềm tin sâu chắc vào nhân quả nghiệp báo. Kính mời đại chúng cùng lắng nghe bài Pháp "Hữu Phước Bất Hưởng Tận" giảng tại Tu Viện Thiện Tường ngày 18/11/2017.

bottom of page