top of page
   Yếu Nghĩa Kinh Pháp Hoa:
 Phẩm Tín Giải Trong Kinh Pháp Hoa

   

     Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Yếu Nghĩa Kinh Pháp Hoa: Phẩm Tín Giải Trong Kinh Pháp Hoa do Thầy Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Đạo Tràng Phổ Hiền - San Jose, CA ngày 30 tháng 4, 2018.

bottom of page