Yếu Nghĩa Kinh Pháp Hoa: 
  Phật Tử Trong Kinh Pháp Hoa

   

     Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Yếu Nghĩa Kinh Pháp Hoa: Phật Tử Trong Kinh Pháp Hoa do Thầy Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Đạo Tràng Phổ Hiền - San Jose, CA ngày 30 tháng 4, 2018.