Lễ Đặt Đá Khởi Công Xây Dựng Tu Viện Thiện Tường ngày 15/05/2016