top of page

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2018 tại Tu Viện Thiện Tường

Kính mời đại chúng xem Đại Lễ Vu Lan 2018 tổ chức tại Tu Viện Thiện Tường vào ngày 2 tháng 9, 2018

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page