top of page

  Phí Sức Uổng Công

       Đại sư Hám Sơn -- Sakya Minh-Quang dịch

Tu Hành và Minh Sư

Tu hành việc dễ, thầy khó mong

Thầy lành không gặp, luống uổng công

Tự cho thông tuệ thêm phí sức  

Tu mù luyện quáng cũng bằng không

lotus-or-water-lily-national-flower-of-v

   Niệm Phật và Nhất Tâm

Niệm Phật dễ dàng, khó một lòng

Miệng tâm bất nhất, luống uổng công

Miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn

Cho dù rách cổ cũng bằng không. 

   Học Đạo và Ngộ Đạo

Học Đạo việc dễ, Ngộ khó mong

Không hạ công phu luống uổng công

Tin được, không làm thêm phí sức

Bàn suông lý thuyết cũng bằng không. 

lotus-or-water-lily-national-flower-of-v

    Nghe Pháp và Khiêm Hạ

Nghe Pháp dễ dàng, khó hết lòng

Khinh mạn bậc thầy, luống uổng công

Tự đại cống cao, thêm phí sức

Tu mù luyện quán cũng bằng không.

lotus-or-water-lily-national-flower-of-v
lotus-or-water-lily-national-flower-of-v

  Tụng Kinh: Hiểu và Hành

Tụng kinh việc dễ, nghĩa khó thông

Tụng không hiểu nghĩa, luống uổng công

Hiểu được không làm thêm phí sức

Ngày trì vạn quyển, cũng bằng không.

lotus-or-water-lily-national-flower-of-v

     Lễ Phật và Thành Kính

Lễ Phật dễ dàng, lý khó thông

Ý không thành kính, luống uổng công

Thân quỳ mọp lạy, tâm không kính

Trầy da, sứt trán cũng bằng không.

    Tu Hành và Phan Duyên

Tình đời dễ nhiễm, dứt khó xong

Không dứt việc đời luống uổng công

Lăng xăng nắm bắt, thêm phí sức

Không thành Đạo quả, cũng bằng không.

lotus-or-water-lily-national-flower-of-v
lotus-or-water-lily-national-flower-of-v

    Nói Đạo và Chứng Đạo

Đạo nói dễ dàng, chứng khó mong

Tập niệm không trừ, luống uổng công

Thế sự trần lao, thường ngăn ngại

Núi sâu tĩnh tọa, cũng bằng không!

     Bế Quan và Dụng Công

Bế quan việc dễ, khó dụng công

Không chịu tu hành luống uổng công

Thân ở bên trong, tâm tại ngoại  

Ngàn năm đóng thất cũng bằng không. 

lotus-or-water-lily-national-flower-of-v

   Xuất gia và Giới luật

Xuất gia việc dễ, luật khó thông

Tín nguyện không tròn luống uổng công

Tịnh giới không trì thêm phí sức

Đắp y, xuống tóc cũng bằng không!

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page