top of page

Đạo An Cảnh Sách

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Đạo An Cảnh Sách do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng trong Khóa An Cư Kiết Hạ tại Chùa Điều Ngự - CA ngày 4 tháng 6, 2019

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page