top of page

Đau Khổ & Sự Chấm Dứt Đau Khổ

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Đau Khổ & Sự Chấm Dứt Đau Khổ do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại chùa Như Lai Thiền Tự - San Diego, CA ngày 18 tháng 11, 2018. 

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page