top of page

     Lên Án Đồng Tiền

Bạc ác chi mi lắm rứa tiền,
Mi làm nhân loại hóa ra điên!
Mi tô mặt nạ đen ra trắng,
Mi khiến nhân tình thẳng hóa xiên!
Mi đạp luân thường vô một xó,
Mi xô nhân nghĩa xếp ai bên!
Mi xui thế giới đâm nhau mãi,
Bạc ác chi mi lắm rứa tiền!
                  Quốc-Nghệ

   Giải Oan Cho Đồng Tiền   

   (Họa lại bài thơ về đồng tiền của Quốc Nghệ)

Oan ức cho mi lắm rứa tiền

Mi vì nhân loại chịu oan khiên

Mi đem cuộc sống bao phồn thịnh

Mi giúp chủ mình hết sức siêng

Tội kẻ kiếm mi bằng phi pháp

Lỗi người sử dụng lắm đảo điên

Lỗi ở lòng người, không tự trách

Oan ức cho mi lắm rứa tiền.

            Sakya Minh-Quang.

hoa4.jpg
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page