top of page

Giải Thoát Đạo: Con Đường Thoát Khổ 

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Giải Thoát Đạo: Con Đường Thoát Khổ do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng trong Khóa Tu Hạnh Phúc Là Đây lần thứ 19 tại Như Lai Thiền Tự ngày 29 / 9 / 2019.

Pháp Thoại 

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page