top of page

Giới Thiệu Kinh Di Giáo P1

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Giới Thiệu Kinh DI Giáo P1 do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng trong Khóa An Cư Kiết Hạ tại Tu Viện Trúc Lâm Tây Thiên - Canada ngày 1-10 tháng 8, 2019.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page