top of page

Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giãng tại Đạo Tràng Phổ Hiền - San Jose, CA ngày 22 tháng 10, 2018.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page