top of page

Hạnh Phúc & Khổ Đau

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Kình mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Hạnh Phúc & Khổ Đau do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Chùa Hòa Lạc - Kobe Japan ngày 12 tháng 11, 2018.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page