top of page

Hiểu Về Việc Phụng Thờ Tôn Tượng 

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Hiểu Về Việc Phụng Thờ Tôn Tượng  do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Chùa Phước Hậu - WI, ngày 10 tháng 11, 2019. 

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page