top of page

Hoa Nghiêm: Sự Sự Vô Ngại

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp Hoa Nghiêm: Sự Sự Vô Ngại do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng trong Khóa Tu Học Mùa Thu tại San Jose ngày 21 tháng 10, 2018.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page