top of page

Kệ Hô Chuông Buổi Sáng-Tối
(Ngâm Kệ Bồ-tát Quán Thế Âm)

1. 

(Buổi sáng ngâm:)

Chuông chùa sáng sớm ngân vang
Nguyện người tỉnh giấc mơ màng tử sanh (C)
Dừng chân nẻo lợi đường danh
Quay về bờ giác vô sanh niết-bàn! (C)

(Buổi chiều ngâm:)

Chuông chùa chiều lại ngân vang
Nguyện người tỉnh giấc mơ màng tử sanh (C)
Dừng chân nẻo lợi đường danh
Quay về bờ giác vô sanh niết-bàn! (C)

2.

Nguyện chuông vang khắp mọi miền
Giúp người thức tỉnh đảo điên mộng trường (C)
Địa ngục hết cảnh sầu thương
Viên thông chứng ngộ, Pháp vương tựu thành. (C)

3.

Hồng Chung vừa cất tiếng lên
Bao nhiêu phiền não nhẹ tênh cõi lòng (C)
Chúng sinh hết khổ long đong
Bên bờ giác ngộ sen hồng nở hoa. (C)

4.

Hồng Chung bảo kệ ngân nga
Bao người mê mãi đường tà tỉnh ra (C)
Cùng tử lạc bước về nhà
Kế thừa gia nghiệp Cha là Pháp Vương. (C)

5.

Hồng Chung ấm giọng tình thương
Xóa tan bao nỗi đoạn trường nhân sinh (C)
Thế gian hưởng cảnh thái bình
Không còn ganh ghét, sát sinh, hại người. (C)

6.

Văng vẳng chuông chùa xa khẻ đưa
Cảnh khuya u tịch tả sao vừa (C)
Trong đây ai nấy đều tỉnh thức
Ngoài đấy sao người vẫn say sưa? (C)

7.

Nguyện kẻ mộng trường mau lay tỉnh
Con đường sinh tử hết dây dưa (C)
Một ngày tươi mới đang chờ đón
Vầng hồng giác ngộ lúc đang trưa. (C)

8.

Nghe chuông phiền não nhẹ vơi
Bồ-đề tâm phát, trí ngời sáng hơn (C)
Địa ngục hết cảnh tủi hờn
Nhành dương nước tịnh tắt cơn lửa hồng (C)
Chúng sinh còn khổ long đong
Con nguyền thành Phật độ xong muôn loài. (C)


Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (C)

9.

Quán Âm ai thấy, nghe danh
Tâm luôn tưởng niệm phước sanh nghiệp trừ. (C)
Khổ đau ba cõi, hữu dư
Thảy đều chấm dứt, vô dư niết-bàn. (C)


Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (C)

10.

Chúng sanh bao kiếp đã qua
Khổ đau vô lượng, thực là đáng thương (C)
Nghiệp duyên gặp phải tai ương
Quán Âm diệu trí soi đường thoát ly.(C)


Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (C)

11.

Quán Âm đại nguyện từ bi
Cứu đời hết khổ, chỉ vì lòng thương (C)
Thần thông lực dụng không lường
Rộng tu phương tiện, đủ đường độ sanh.(C)


Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (C)

12. 

Mười phương cõi nước chúng sanh
Tưởng niệm Bồ-tát chí thành nhất tâm (C)
Quán Âm ứng hiện không lầm
Như trăng hiện khắp ao đầm rạch sông.(C)


Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (C)

13.

Địa ngục, ngạ quỷ lửa hồng
Súc sinh các loại trong vòng khổ đau. (C)
Sinh già bệnh chết lao đao
Tử sinh, sinh tử chừng nào mới xong? (C)
Quán Âm trì niệm một lòng

Dứt trừ khổ nạn, thoát vòng tử sinh.(C)

Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (C)

​14.

Quán Âm chiếu khắp thế gian
Một vầng tuệ nhật phá ngàn tối tăm. (C)
Quét sạch phiền não, lỗi lầm
Hàng phục gió lửa, an tâm muôn loài.(C)


Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (C)

15.

Lòng bi thẳng thắn dạy răn
Sấm vang giúp biết ăn năn lỗi lầm.(C)
Tâm từ nhỏ nhẹ Phạm âm
Mây lành che mát vui tâm mọi người. (C)
Cam lồ mưa Pháp tuôn rơi
Diệt lửa phiền não, giúp đời mát tươi.(C)


Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (C)

16. 

Quán Âm là tiếng Diệu Âm
Quán Âm là tiếng Phạm Âm, Hải Triều (C)
Thế gian tiếng đẹp bao nhiêu
Cũng không sánh được tiếng triều Quán Âm. (C)
Cho nên thường phải chí tâm
Tưởng niệm Bồ-tát, chớ lầm sanh nghi (C)


Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (C)

17.

Quán Âm bậc Thánh Đại Bi
Là nơi nương tựa những khi tai nàn (C)
Khổ đau, chết chóc vô vàn
Biết nương Bồ-tát bình an một đời.(C)


Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (C)

18.

Quán Âm bi trí tuyệt vời
Mắt thương nhìn khắp mọi nơi lửa hồng (C)
Chúng sanh còn khổ long đong
Bồ-tát còn nguyện độ xong muôn loài. (C)
Mênh mông công đức biển trời
Nên đảnh lễ Đấng Cứu Đời Quán Âm. (C)


Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (C)

Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (C)
Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát Ma-ha-tát. (C)

19.

*(Buổi Sáng ngâm:)
Canh năm tỉnh thức tọa thiền
Tinh thần đề khởi, trang nghiêm tu trì (C)
Quán sâu các pháp hữu vi
Như mộng, như huyễn, khác gì sương mai. (C)

Bóng trăng, bọt nước không sai
Lại như điện chớp chợt bay ngang trời! (C)
Tánh không quán chiếu không lơi
Kim Cương Phật nhãn nhìn đời như như. (C)

Đại chúng xin hãy thiền tư
Một phen thể nghiệm chân như niết-bàn. (C)

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật (C)
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật (C)
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật (C)

(Hồi chuông, rồi dứt tứ)


*(Buổi tối ngâm:)
Ngày nay lại đã trôi qua
Mạng người hơi thở, biết là về đâu? (C)

Tử sinh, sinh tử dãi dầu
Bao nhiêu kiếp đã ngụp sâu biển trần! (C)

Ta-bà ràng buộc ái ân
Vung gươm tuệ dứt bao lần chưa xong! (C)
Thẹn mình biển nghiệp mênh mông
Nương thuyền Phật độ, vượt dòng tử sinh.(C)
Di-đà bản nguyện vững tin
Phật y chánh báo, nguyện sinh cõi lành (C)

Nhiếp tâm sáu chữ Hồng danh
Tịnh niệm tương tục, tựu thành viên thông.(C)

Đại chúng xin hãy một lòng
Xả buông tất cả, dụng công hành trì. (C)

Nam-mô A-di-đà Phật (C)
Nam-mô A-di-đà Phật (C)
Nam-mô A-di-đà Phật (C)

(Hồi chuông, rồi dứt tứ)

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page