top of page

Kệ Kinh Dược Sư

Vì chưa thấy có bất cứ bản dịch nghĩa nào của bài kệ mở đầu Kinh Dược Sư, nên hôm nay xin được cúng dường Tam Bảo và đại chúng bản dịch này.

    Nguyên văn:


  Ta-bà phi thị cữu cư thành
  Dự hướng Không môn chuyển đại kinh
  Nhị lục nguyện vương tiêu tội cấu
  Tam thiên hóa Phật giám kiền thành.
  Nam Diêm phúc quả ư trung tú
  Tây Trúc liên hoa thử tế hinh
  Giải kiết tiêu tai tăng diên thọ
  Phước cơ mạng vị bảo khương ninh.


    Dịch nghĩa:


  Ta-bà cõi tạm chẳng vấn vương
  Tụng Đại Thừa Kinh ngộ chân thường
  Tiêu tội nhờ mười hai nguyện lớn
  Chí thành cảm chư Phật mười phương 
  Cõi này quả phúc vừa tươi tốt
  Tịnh Độ sen vàng đã ngát hương
  Giải kết, tiêu tai, tăng thêm thọ
  Vững nền phước đức, mạng an khương.

          Sakya Minh-Quang dịch ngày 20/02/2015.

pds2.jpeg
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page