top of page

Kệ Thí Thực

Quỷ thần các loại lắng nghe:

Vì tham, bỏn xẻn ngăn che tâm mình

Bấy lâu đói khổ linh đinh

Nay nương Pháp Phật dứt tình chấp sâu

         ***

Từ bi nước tịnh nhiệm mầu

Cam lồ rưới tắt lửa sầu thế gian

Chúng sinh khác loại muôn ngàn

Xin về thọ thực, niết-bàn siêu nhiên

         ***

Tâm từ pháp lực vô biên

Bảy hạt hóa khắp tam thiên cúng dường!

Nam-mô Phổ Cúng Dường Bô-tát (2 lần)

Nam-mô Phổ Cúng Dường Bồ-tát Ma-ha-tát.

                Sakya Minh-Quang

h. vẽ.jpg
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page