top of page

Khai Thị Rằm Tháng 10

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Khai Thị Rằm Tháng 10 do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại chùa Như Lai Thiền Tự - San Diego, CA ngày 18 tháng 11, 2018.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page