top of page

Khen Phật Thành Phật

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Khen Phật Thành Phật do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng cho Đạo Tràng Phổ Hiền tại Quán Âm Tịnh Viện - San Jose, CA ngày 22 tháng 10, 2019

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page