top of page

Không Biết Đủ

Suốt ngày bận rộng cũng chỉ vì
Lo ăn, lo mặc chuyện áo y
Ăn mặc đủ rồi, lại suy nghĩ:
Phòng trung còn thiếu vợ đương thì!

       ***     
Vợ đẹp, hầu non đều đủ cả
Ra vào xe ngựa lấy đâu đi?
Ngựa đã thành bầy, xe đã sẵn
Lại lo ruộng ít, khó thu chi!

       ***
Mua được ruộng vườn trăm vạn mẫu
Sợ không quan chức bị ngươi khi!
Tam phẩm, tứ phẩm còn chê nhỏ
Ngũ phẩm, thất phẩm có ra gì?

       ***
Nhất phẩm vừa lên quan tể tướng
Lại muốn làm vua, chắc có khi?
Thỏa lòng lên được ngôi thiên tử
Mơ ước thành tiên sống trường kỳ!

       ***
Tham vọng leo thang không dừng nghỉ
Vô thường chợt đến, ôm hận đi!

             Sakya Minh-Quang dịch

 

 

「終日忙忙只為饑,才得飽來大思衣;
衣食兩般皆俱足,房中又少美嬌妻。 
娶得嬌妻並美妾,出入無轎少馬騎; 
騾馬成群轎已備,田地不廣用支虛。
買得良田千萬頃,又無官職被人欺;
七品五品皆嫌小,四品三品仍嫌低。
一品當朝為宰相,又想君王做一時; 
心滿意足為天子,更望萬世無死期; 
總總妄想無止息,一棺長蓋抱恨歸。」

images.jpg
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page