top of page

Hình Ảnh Khánh Thành Hồ Tịnh Tâm & Tôn Tượng Bồ-Tát Quán Âm 

IMG_4475.JPG
IMG_7085.JPG
IMG_7096.JPG
IMG_7091.JPG
IMG_7095.JPG
IMG_7087.JPG
IMG_7101.JPG
IMG_7102.JPG
IMG_7088.JPG
IMG_7100.JPG
IMG_7104.JPG
IMG_7107.JPG
IMG_7108.JPG
IMG_7109.JPG
IMG_7111.JPG
IMG_7112.JPG
IMG_7114.JPG
IMG_7116.JPG
IMG_7121.JPG
IMG_7124.JPG
IMG_7125.JPG
IMG_7123.JPG
IMG_7127.JPG
IMG_7129.JPG
IMG_7130.JPG
IMG_7131.JPG
IMG_7134.JPG
IMG_7136.JPG
IMG_7135.JPG
IMG_7139.JPG
IMG_7144.JPG
IMG_7145.JPG
IMG_7155.JPG
IMG_7138.JPG
IMG_7137.JPG
IMG_7160.JPG
IMG_7162.JPG
IMG_7165.JPG
IMG_7166.JPG
IMG_7172.JPG
IMG_7168.JPG
IMG_7170.JPG
IMG_7167.JPG
IMG_7177.JPG
IMG_7175.JPG
IMG_7173.JPG
IMG_7174.JPG
IMG_7176.JPG
IMG_7178.JPG
IMG_7180.JPG
IMG_7179.JPG
IMG_7181.JPG
IMG_7182.JPG
IMG_7183.JPG
IMG_7188.JPG
IMG_7185.JPG
IMG_7186.JPG
IMG_7196.JPG
IMG_7187.JPG
IMG_7190.JPG
IMG_7189.JPG
IMG_7191.JPG
IMG_7192.JPG
IMG_7193.JPG
IMG_7194.JPG
IMG_7195.JPG
IMG_7196.JPG
IMG_7199.JPG
IMG_7205.JPG
IMG_7202.JPG
IMG_7200.JPG
IMG_7198.JPG
IMG_7203.JPG
IMG_7204.JPG
IMG_7209.JPG
IMG_7208.JPG
IMG_7212.JPG
IMG_7211.JPG
IMG_7215.JPG
IMG_7216.JPG
IMG_7217.JPG
IMG_7218.JPG
IMG_7221.JPG
IMG_7222.JPG
IMG_7226.JPG
IMG_7225.JPG
IMG_7224.JPG
IMG_7232.JPG
IMG_7231.JPG
IMG_7236.JPG
IMG_7235.JPG
IMG_7238.JPG
IMG_7242.JPG
IMG_7240.JPG
IMG_7246.JPG
IMG_7244.JPG
IMG_7248.JPG
IMG_7251.JPG
IMG_7258.JPG
IMG_7254.JPG
IMG_7257.JPG
IMG_7259.JPG
IMG_7260.JPG
IMG_7271.JPG
IMG_7269.JPG
IMG_7273.JPG
IMG_7272.JPG
IMG_7262.JPG
IMG_7285.JPG
IMG_7278.JPG
IMG_7274.JPG
IMG_7277.JPG
IMG_7275.JPG
IMG_7303.JPG
IMG_7292.JPG
IMG_7301.JPG
IMG_7299.JPG
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page