top of page

Lá Thu 

Lá thu đầy khắp sân vườn

Quét đi, lá vẫn như thường rụng rơi!

Thôi thì buông chổi ngồi chơi

Cười nhìn lá rụng thành nơi tọa thiền!

      Sakya Minh-Quang 

01-1CoolCreekParkOct 17.2020.jpg
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page