Lễ Vía Quán Thế Âm và Lễ Cầu Nguyện Xây Dựng Hồ Tịnh Tâm 

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg