top of page

Mười Bài Giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác

Hán dịch: Đại sư An Thế Cao

Giảng giải: Đại sư Tinh Vân
Việt dịch: Sakya Minh Quang

     Kinh Bát Đại Nhân Giác là bộ kinh ngắn gọn, song nội dung lại bao quát hầu như toàn bộ tư tưởng căn bản, chủ yếu của Phật Giáo; lại thêm, văn kinh trong sáng, gảy gọn, dễ đi vào lòng người, nên xưa nay rất được các bậc thiền đức coi trọng, truyền bá. Theo truyền thống Phật giáo Trung Hoa, các Tăng Ni Sinh trong Tòng lâm và Phật Học Viện phải học thuộc lòng và đọc tụng kinh này hàng ngày...

 • Kinh Bát Đại Nhân Giác

 • Kinh Biết Ơn

 • Kinh Công Đức Tắm Phật

 • Kinh Hiếu Thuận

 • Kinh Mười Công Ơn Mẹ

 • Kinh Người Phật Tử Tại Gia

 • Kinh Pháp Cú Thí Dụ

 • Kinh Phúc Họa

 • Phát Tâm Bồ-đề & Lập Nguyện Bồ-tát

 • Sám Hối Sáu Căn Thật Tướng Quán 

 • Sám Hối Từ Bi Đạo Tràng

     Quyển sách này biên tập mười bài giảng về Kinh Bát Đại Nhân Giác của Đại sư Tinh Vân, Tông chủ Phật Quang Sơn ở Đài Loan hiện nay, nên có tên: Mười Bài Giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác. Đây là một tác phẩm Phật học phổ thông được giới Phật Tử trân trọng, truyền bá rộng rãi ở Đài Loan gần đây. Đại sư giải thích một cách dễ hiểu, sinh động, thực tế, cộng thêm nhiều mẫu chuyện lý thú để giúp người nghe, người đọc dễ dàng thâm nhập diệu lý trong kinh.

     Kính mời đại chúng cùng đọc sách.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page