top of page

Một Năm ... Lại Một Năm

Một năm, một năm, lại một năm
Cái già, cái bệnh, mãi viếng thăm
Nhắc mình chuẩn bị đón cái chết
Mạng người hơi thở: khắc ghi tâm!
            ***
Mạng người hơi thở khắc ghi tâm
Tinh tấn đường tu tránh lạc lầm
Tùy duyên hoằng hóa đền ơn nặng
Một năm, một năm, lại một năm!
               Sakya Minh Quang

267853-12122422264911.png
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page